หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  MIM Home
  Academic Program
  Staff
  Calendar
  Research
  Download/Form
  News & Announcement
  Database
  Location and How to go
  Contact
  FAQ  
   
   
  Quick web links
  Prince of Songkla University
  Graduate School (PSU)
  Faculty of Engineering
  Department of Industrial Engineering
   

ปฏิทินนัดหมาย

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 0 7428 7428 โทรสาร 0 7428 7429