หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  MIM Home
  Academic Program
  Staff
  Calendar
  Research
  Download/Form
  News & Announcement
  Database
  Location and How to go
  Contact
  FAQ  
   
   
  Quick web links
  Prince of Songkla University
  Graduate School (PSU)
  Faculty of Engineering
  Department of Industrial Engineering
   

ปฏิทินนัดหมาย

 

 

 

     
    - ประกาศเลื่อนสอบปรับพื้นฐานประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 0 7428 7428 โทรสาร 0 7428 7429