คำถาม ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินจากที่หลักสูตรกำหนด มีอัตราเรียกเก็บอย่างไร

คำตอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินจากที่หลักสูตรกำหนด มีอัตราเรียกเก็บดังนี้

          1.1 กรณียังมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา เรียกเก็บครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติของหลักสูตร

          1.2 กรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์มากกว่า 2 หน่วยกิต เรียกเก็บครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติของหลักสูตร

          1.3 กรณีมีการลงทะเบียนรายวิชาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ที่เหลืออยู่สุดท้ายจำนวน 2 หน่วยกิต เรียกเก็บภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

 

เอกสารอ้างอิงอ่านเพิ่มเติม http://reg.psu.ac.th/download/fee/2550_fee.pdf