คำถาม การนับจำนวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตร นับอย่างไร

คำตอบ - การนับจำนวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือสัญลักษณ์ S หรือสัญลักษณ์ X 

              - ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S

              - หากนักศึกษาได้ระดับคะแนน D ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานั้น และจะต้องได้เกรด C ขึ้นไปจึงจะสามารถนับจำนวนหน่วยกิตได้

              - ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดประเมินผลครั้งหลังสุด

 

เอกสารอ้างอิง ระเบียบว่าดัวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา_ข้อ 44.2 การประเมินผลการศึกษา) คลิ๊ก