คำถาม นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้ว ได้ในกรณีใด

คำตอบ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้ว ได้ในกรณีที่รายวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำนั้น ได้ระดับคะแนน B ลงมา คือ C+ , C (หากได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้) 

 

เอกสารอ้างอิง ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หมวดที่ 5 การลงทะเบียนเรียน คลิ๊ก