คำถามที่ 1 นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดบ้าง

คำตอบ  นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

           (ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.eng.psu.ac.th/download/graduate/announce/orderby,2/page,4/)

           1. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

           2. เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๓ สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์

           3. มีภารกิจการงาน/งานราชการ โดยมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด (พร้อมแนบแผนการดำเนินงานหรือแผนการศึกษา ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่เหลือเพื่อประกอบการพิจารณา)

           กรณีอื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คำถามที่ 2 : นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้กี่ภาคการศึกษา

คำตอบ นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ

          (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หมวดที่ 9 เรื่องสถานภาพนักศึกษา http://www.grad.psu.ac.th/practice_56/practice56_09.pdf)