คำถาม นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้อย่างไร 

คำตอบ นักศึกษาสามารถถอนรายวิชา ทั้งในกรณีที่ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W และกรณีที่บันทึกสัญลักษณ์ W คือ ดำเนินการถอนรายวิชา ผ่านระบบที่ https://sis-hatyai3.psu.ac.th/WebRegist2005/ ซึ่งนักศึกษาต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กองทะเบียนและประมวลผล ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดูระยะเวลาการถอนได้ที่ปฏิทินการศึกษาตามปีการศึกษาที่นักศึกษาจะถอนรายวิชา ที่ http://reg.psu.ac.th/calendar.asp

 

การถอน กรณีที่ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W คือ เมื่อนักศึกษาดำเนินการถอนรายวิชาใด ๆ ในใบทรานสคริปต์ของนักศึกษาจะไม่มีการบันทึกรายวิชานั้นลงไป

การถอน กรณีที่บันทึกสัญลักษณ์ W คือ เมื่อนักศึกษาดำเนินการถอนรายวิชาใด ๆ ในใบทรานสคริปต์ของนักศึกษาจะมีรายวิชาที่นักศึกษาถอน และรายวิชานั้นจะมีสัญลักษณ์ W ซึ่งจะทำให้ทราบว่านักศึกษาเคยลงทะเบียนและได้ถอนรายวิชานั้นในภายหลัง