นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx
  2. พิมพ์ใบ Bill Payment แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียน 3 วันทำการ)
  3. ควรตรวจสอบความถูกต้องในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

การลงทะเบียนเรียน

  1. ลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx
  2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน เช่น ประเภทรายวิชา, จำนวนหน่วยกิต เป็นต้น ทุกครั้งหลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ

 

สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่ https://reg.psu.ac.th/reg

 

หากมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MIM ที่โทร 074-287428-9
  2. การ Login เข้าระบบ ติดต่อได้ที่ 074-282082 หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนติดต่องานทะเบียนการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล (ตึก LRC) โทร. 074-289260-4 (ภายใน 9260-9264)
  4. ข้อมูลการชำระเงิน ติดต่อกองคลัง โทร. 074-282143-4 (ภายใน 2143, 2144)

 

update 20/5/2565