คำถาม การขอเลื่อนสอบ มีขั้นตอนอย่างไร

คำตอบ การขอเลื่อนสอบ มีขั้นตอนดังนี้

  1. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนการสอบ จากเว็บไซต์ www.mim.psu.ac.th
  2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง
  3. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ
  4. ส่งคำร้องขอเลื่อนสอบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนถึงวันสอบจริง พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการไปปฎิบัติงานจริงซึ่งออกโดยหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด ฯลฯ นำมายื่นที่หลักสูตรMIM