คำถาม การเทียบโอนรายวิชามีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน B 

 

เอกสารอ้างอิง ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (หมวดที่ 5_ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา)