Procedure ขั้นตอนการจัดการสารนิพนธ์

คู่มือการทำสารนิพนธ์

ก. การสอบโครงร่างสารนิพนธ์

1. นักศึกษาขอแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา ผ่านระบบ  (บส.1) แล้วนำแบบฟอร์มมาส่งที่หลักสูตร

     * ก่อนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ควรทาบทามอาจารย์ด้วยวาจาก่อน หากอาจารย์ยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว จึงจะกรอกข้อมูลขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบต่อไป

      กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ผ่านระบบ (บส.1/1)

2. นักศึกษาดำเนินการขอสอบโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.2)

     * นักศึกษานัดวันสอบกับคณะกรรมการให้เรียบร้อย ก่อนกรอกแบบฟอร์ม บส.2

     * ส่ง บส.2 ซึ่งกรรมการลงนามครบถ้วนแล้ว จำนวน 1 ฉบับ + เล่มรายงานโครงร่างฯ (พร้อมสอบ) จำนวนเท่ากรรมการสอบ มายังหลักสูตร ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.2/1)

4. หลังจากวันสอบ 2 วันทำการ ส่งแบบฟอร์ม (บส.2/2) ให้คณะกรรมการสอบทางอีเมลล์ (ค้นหาอีเมลล์ของอาจารย์คลิ๊ก)

5. หลังจากวันสอบ 21 วันทำการ ส่งเล่มโครงร่าง พร้อม บส.2/2 จำนวนเท่าคณะกรรมการสอบ มายังหลักสูตร

รูปแบบข้อเสนอโครงร่างสารนิพนธ์

 https://docs.google.com/document/d/1TJGNiwwlV0Xz-nyxwIgXpkgmPhKCJuRN/edit?usp=sharing&ouid=101586883821411057859&rtpof=true&sd=true

ข. การสอบป้องกันสารนิพนธ์

1. นักศึกษาขอสอบป้องกันสารนิพนธ์ (บส.4) แล้วนำแบบฟอร์มมาส่งหลักสูตร

     * นักศึกษานัดวันสอบกับคณะกรรมการให้เรียบร้อย ก่อนกรอกแบบฟอร์ม บส.4

     * ส่ง บส.4 ซึ่งกรรมการลงนามครบถ้วนแล้ว จำนวน 1 ฉบับ + เล่มสารนิพนธ์ (จำนวนเท่ากรรมการสอบ) มายังหลักสูตร ก่อนสอบ 2 สัปดาห์

       กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ (บส.2/1)

3. หลังจากวันสอบ 2 วันทำการ ส่งแบบฟอร์ม (บส.4/2) ให้คณะกรรมการสอบทางอีเมลล์ (ค้นหาอีเมลล์ของอาจารย์คลิ๊ก)

4. หลังจากวันสอบ 21 วันทำการ ส่งเล่มสารนิพนธ์ พร้อม บส.4/2 จำนวนเท่าคณะกรรมการสอบ มายังหลักสูตร

5. แบบฟอร์มขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บส.5) พร้อมแนบ (แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของสารนิพนธ์ด้วยตนเองของหลักสูตร MIM)

       - ตัวอย่าง Manuscript ตามรูปแบบการเขียนของหลักสูตร

       -  รูปแบบหน้าปกCD 

       - ระบบ PSU Knowledge Bank 

            ก.  เผยแพร่สารนิพนธ์ในระบบ PSU Knowledge Bank

            ข. คู่มือการนำไฟล์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ อัพโหลดในระบบ PSU Knowledge Bank 

            ค. ตัวอย่างไฟล์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ใช้อัพโหลดในระบบ PSU Knowledge Bank 

  6. บว. 14/1 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) พร้อมแนบ File เล่มฉบับสมบูรณ์ PDF + Word 

     ***เมื่อนักศึกษาสอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่านแล้ว (โดยไม่ต้องรอส่งเล่มสารนิพนธ์) ให้ดำเนินการ ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บได้ทันที คลิ๊ก  

 

     * การเตรียมตัวสำหรับการสอบโครงร่างและการสอบป้องกันสารนิพนธ์*

      1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามหลักสากล ควรใส่สูท ผู้หญิงควรสวมกระโปรง

      2. ควรมาเตรียมความพร้อมก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที

   

ค. การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

      ส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าฯ พร้อมแนบ บส.8 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จำนวนเท่ากรรมการสอบมายังหลักสูตร ภายในวันที่หลักสูตรกำหนด

   

แบบฟอร์มอื่น ๆ

แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

สำหรับวิทยานิพนธ์ ใช้แบบฟอร์มเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย คลิ๊ก