Procedure ขั้นตอนการจัดการสารนิพนธ์

คู่มือการทำสารนิพนธ์ คลิ๊ก

ก. การสอบโครงร่างสารนิพนธ์

1. นักศึกษาขอแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา ผ่านระบบ  (บส.1) แล้วนำแบบฟอร์มมาส่งที่หลักสูตร

     * ก่อนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ควรทาบทามอาจารย์ด้วยวาจาก่อน หากอาจารย์ยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว จึงจะกรอกข้อมูลขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบต่อไป

      กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (บส.1/1)

2. นักศึกษาดำเนินการขอสอบโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.2)

     * ควรนัดวันสอบกับคณะกรรมการให้เรียบร้อย ก่อนกรอกแบบฟอร์ม บส.2

     * ส่ง บส.2 (ซึ่งกรรมการลงนามครบถ้วนแล้ว)+ เล่มรายงานโครงร่างฯ (พร้อมสอบ) จำนวนเท่ากรรมการสอบ มายังหลักสูตร ก่อนสอบ 3 วัน 

3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.2/1)

4. หลังจากวันสอบ 2 วัน ส่งแบบฟอร์ม (บส.3) ให้คณะกรรมการสอบทางอีเมลล์ (ค้นหาอีเมลล์ของอาจารย์ได้ที่คลิ๊ก)

5. หลังจากวันสอบ 21 วัน ส่งเล่มโครงร่าง พร้อม บส.3 จำนวนเท่าคณะกรรมการสอบ มายังหลักสูตร

รูปแบบข้อเสนอโครงร่างสารนิพนธ์

 

ข. การสอบป้องกันสารนิพนธ์

1. นักศึกษาขอสอบป้องกันสารนิพนธ์ (บส.4) แล้วนำแบบฟอร์มมาส่งหลักสูตร

     * ควรนัดวันสอบกับคณะกรรมการให้เรียบร้อย ก่อนกรอกแบบฟอร์ม บส.4

     * ส่ง บส.4 (ซึ่งกรรมการลงนามครบถ้วนแล้ว)+ เล่มสารนิพนธ์ (จำนวนเท่ากรรมการสอบ) มายังหลักสูตร ก่อนสอบ 3 วัน 

       กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ (บส.2/1)

3. หลังจากวันสอบ 2 วัน ส่งแบบฟอร์ม (บส.3) ให้คณะกรรมการสอบทางอีเมลล์ (ค้นหาอีเมลล์ของอาจารย์ได้ที่คลิ๊ก)

4. หลังจากวันสอบ 21 วัน ส่งเล่มสารนิพนธ์ พร้อม บส.3 จำนวนเท่าคณะกรรมการสอบ มายังหลักสูตร

5. แบบฟอร์มขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บส.5) พร้อมแนบ (แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ด้วยตนเองของหลักสูตร MIM)

    การเผยแพร่สารนิพนธ์ในระบบ PSU Knowledge Bank (ตัวอย่างไฟล์สารนิพนธ์ที่ใช้อัพโหลดในระบบ PSU Knowledge Bank)        

 

     เมื่อนักศึกษาสอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่านแล้วให้ดำเนินการ ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ คลิ๊ก  

 

     * การเตรียมตัวสำหรับการสอบโครงร่างและการสอบสารนิพนธ์*

      1. แต่งกาย สุภาพ เรียบร้อยตามหลักสากล ควรใส่สูท ผู้หญิงควรสวมกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะเด็ดขาด)

      2. นักศึกษาเตรียมอาหารว่างให้คณะกรรมการสอบ

      3. ควรมาเตรียมความพร้อมก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที

 

ค. การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

      ส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามกำหนดของหลักสูตร โดยส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พร้อมแนบ บส.8 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

(จำนวนเท่ากรรมการสอบ) มายังหลักสูตร 

   

แบบฟอร์มอื่น ๆ

แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

สำหรับวิทยานิพนธ์ ใช้แบบฟอร์มเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย คลิ๊ก