รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของหลักสูตรMIM 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

 3. รองศาสตราจารย์ วนิดา รัตนมณี

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย

 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรร ไชยประพันธ์

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

 11. ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว

 12. ดร.สุริยา จิรสถิตสิน

 13. ดร.ชุกรี แดสา

 14. ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์

 15. ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์

 16. ดร.ดลยา บัวคำ

--------------------------------

หลักเกณฑ์/คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

1. อาจารย์ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (อ้างอิง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาฯ ข้อ 16.1 )

2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำที่ได้รับแต่งต้้งโดยคณะกรรมการประจำคณะตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คำแนะนำและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา

3. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจำคณะตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้คำแนะนำและควบคุมดูแลการทำวิทยนิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา

 -----------------------------------------------------------------------------------

 แนวปฏิบัติของหลักสูตร สำหรับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ หรือเป็นอาจารย์ประจำ

2. หากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจำภายนอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์