แหล่งข้อมูล สำหรับการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

Scopus

ScienceDirect

Web of Science

ProQuest

IEEExplore

Springer

 

Thailis (ฐานข้อมูลงานวิจัย)

TCI (Thai-Journal Citation Index)

PSU knowledge bank

หอสมุดคุณหญิงหลง

วารสารทางวิศวกรรมศาสตร์ 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 

วิศวกรรมสาร มก. 

วิศวกรรมสาร มข. 

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวสารลาดกระบัง 

วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ 

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วารสารวิจัยพลังงาน

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี 

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วารสารสิ่งแวดล้อม  

วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

วารสารทางสาธารณสุข 

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 

สงขลานครินทร์เวชสาร 

ศรีนครินทร์เวชสาร