MIM รุ่นที่ 16

ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ
นางจีรนุช อักโขมี ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของผลไม้ทุเรียน
น.ส.ณัฐธิดา อัมโร ดร.ชุกรี แดสา การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยเทคนิคการควบคุมและติดตามแบบอัตโนมัติ
นายปฐมภพ นิ่มดำ รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานโรงงานผลิตอิฐบล๊อค จ.พัทลุง
นายธนทร กิจตินันท์ ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกซ่อมบำรุงรถยนต์
นายไกรวิทย์ ชูชาติ ดร.ชุกรี แดสา การพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารบนแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษาอาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
น.ส. ขนิษฐา สุวรรณมณี ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนมของอุตสาหกรรมนมแปรรูปภาคใต้
นายอรรถพล อรุณรัตน์ ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ำดื่ม
น.ส.ณัฐชา โพชนุกูล ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล การบริหารจัดการยืมคืนเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลหาดใหญ่
น.ส.สุมาลี เขียดนิล รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ การบริหารอะไหล่พัสดุคงคลังของหน่วยงานซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก
น.ส.ณัฐสิมา เวชมงคล ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย การเพิ่มสมถรรนะของพนักงานขาย โดยการจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัทขายเครื่องมือแพทย์
นายขจรศักดิ์ กองลุน รศ.วนิดา รัตนมณี การปรับลดระยะเวลาการหยุดทำงานชุดรางพับเครื่องพิมพ์
นายพฤษ์วิสาข์ บุญยอด ดร.สุริยา จิรสถิตสิน ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยข้อขัดข้องของหม้อไอน้ำสำรอง โรงไฟฟ้าจะนะ
นายศุภชัย รักษ์ทอง ดร.ชุกรี แดสา การปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมบนแท่นขุดเจาะแบบเทนเดอร์

                     

MIM รุ่นที่ 17

ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ
นายคณิเสฏฐ์ บัวทอง รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
นายวรพจน์ ศิริไพศาล ดร.ชุกรี แดสา +  การศึกษาความสามารถในการกลึงขึ้นรูป Zine Zamak ด้วยมึดกลึง Cubic Boron Nitride
ผศ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม
นายวาศิษฏ์ วงษ์โรจนกุล รศ.วนิดา รัตนมณี การพัฒนาระบบสำหรับการประเมินแรงม้าเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม
นายสุรเกียรติ ทองเกียรติ ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษาสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกฤตเมธ นพภาษี ดร.ชุกรี แดสา การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์รักษาอุณภูมิสำหรับแช่เย็น
นายธีรภัทร ศิริเสถียร รศ.วนิดา รัตนมณี การพัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเพื่อการออกใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพการทำงานในที่อับอากาศมูลนิธิสัมมาอาชีวะ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของชุดข้อมูล (Machine Learning)

 

MIM รุ่นที่ 18

 

MIM รุ่นที่ 19

 

MIM รุ่นที่ 20