MIM รุ่นที่ 11

 

                        

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายธวัชชัย สุวรรณประสม  ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา การลดความสูญเสียในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมอเตอร์ กรณีศึกษา โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ-บทคัดย่อ
2 นายวุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล  รศ.สมชาย ชูโฉม  การลดระยะเวลานำของการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่กล่องลูกฟูกแบบร่องสล๊อตมาตรฐาน-บทคัดย่อ
3 นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล  ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับสนับสนุนการปฎิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5-บทคัดย่อ
4 น.ส.ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี  ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว  การจัดเส้นทางสำหรับการให้บริการลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิศวกรรมในภาคใต้ของประเทศไทย-บทคัดย่อ