MIM รุ่นที่ 6

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นางสาวธมภคมน  อุปถัมภ์ ผศ.ดร.กลางเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่-บทคัดย่อ
2 นายชินภัทร์  ดวงงามยิ่ง รศ.ดร.ธเนศ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ ของคลังปิโตรเลียม กรณีศึกษา ณ คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน-บทคัดย่อ
3 นางสาวอมรรัตน์  กี่บุตร ผศ.ดร.กลางเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตยางแท่ง-ทคัดย่อ
4 นายพิสนธ์  หนูฉ้ง ผศ.ดร.องุ่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งสายการผลิต maching line
5 นายสันติชัย  ช่วยศรีนวล ผศ.ดร.กลางเดือน การสำรวจทัศนคติความรู้ของพนักงานและปัญหาในการทำระบบ TPM-บทคัดย่อ
6 นายภานนท์  จันทวงศ์ รศ.สมชาย การลดพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งซอง
7 นางสาวจุฑารัตน์  ชูเชิด ผศ.ดร.กลางเดือน การลดระดับความเสี่ยงของท่าทางในงานเย็บจักรอุตสาหกรรม-บทคัดย่อ
8 นางสาวปาริชาต  เกื้อสุทธิรักษ์ ผศ.ดร.กลางเดือน การลดอุบัติเหตุในโรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กรมชลประทาน
9 นางสาวอมรรัตน์  ธานีรัตน์ รศ.วนิดา การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 นายศราวุธ  นครชัย รศ.สมชาย การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
11 นายเกชาศักดิ์  ลิ้มไส้หั้ว ผศ.ดร.กลางเดือน ปัจจัยทางกายภาพและสถานีงานที่มีผลต่ออาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานขับรถโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด (ภาคใต้)-บทคัดย่อ
12 นางสาวกิตติมา  ชาติชาคร ผศ.ดร.องุ่น รูปแบบการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิตในบริษัทผลิตเครื่องดื่ม-บทคัดย่อ
13 นายวิมล  บุญรอด รศ.ดร.ธเนศ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงปอกผิวอลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง
14 นายสิทธิพล  เกิดคง รศ.ดร.ธเนศ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานผลิตไม้พลาสติก
15 นายวิชาญ  จำปางาม รศ.สมชาย การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้มและต้นทุนจากการ
16 นางกรวรรณ  ปลอดแคล้ว รศ.ดร.ธเนศ การประยุกต์ใช้ PLC (programmable logic controller) ในกระบวนการบรรจุหอยลายอบกรอบ-บทคัดย่อ
17 นายทวี  โรจนสิริสวัสดิ์ รศ.สมชาย การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
18 นายนนทพน  โรจนพิทยากุล รศ.ดร.ธเนศ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบอากาศอัด
19 นายเอกวัฒน์  บุญมี ผศ.ดร.องุ่น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดในการบินของนักบิน
20 นางสาวปาริชาต  เกื้อสุทธิรักษ์ ผศ.ดร.กลางเดือน การลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตขวดพลาสติก กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒภูมิพงศ์อุตสาหกรรมน้ำ
21 นายสถาพร  ทองคำ ผศ.ดร.องุ่น การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิตกุ้งไม่มีหัวแช่แข็งแบบบล็อคในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ

MIM รุ่นที่ 7

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นางสาวณ ภัทร  โอชฏิน ผศ.ดร.รัญชนา การออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับผลิตน้ำยางข้น กรณีศึกษา บริษัท บ่อทองเนเชแรลรับเบอร์เทรด จำกัด
2 นายศุภฤกษ์  นิลรัตน์ รศ.วนิดา การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการจัดการฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการทดสอบน้ำยาง
3 นางสาวปัญญพร  เพชรศรี ผศ.ดร.รัญชนา การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงเรียนมอนเตสเซอรี่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
4 นายปกครอง  รักษ์ทอง รศ.สมชาย การลดของเสียในกระบวนการบรรจุน้ำปลาโดยวิธีทากูชิ
5 นางสาวชานิตา  วงศ์อภัย ผศ.ดร.กลางเดือน ความสอดคล้องของขนาดโต๊ะและเก้าอี้กับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
6 นางสาวรัตนา  กูเล็ม ผศ.ดร.กลางเดือน ความเหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากับขนาดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)-บทคัดย่อ
7 นายมนกวี  เตชะพันธุ์ รศ.สมชาย ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการเชื่อมกูบรถไฟโบกี้ชั้นสามแขวงรถจักรหาดใหญ่
8 นางสาวภาวิณี  สุวรรณจันทร์ ผศ.ดร.กลางเดือน ปัจจัยที่มีผลต่ออาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานขับรถโดยสาร กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด
9 นางสาวเปรมวดี จิตเที่ยง รศ.วนิดา การใช้งานวิจัยเชิงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทรับซื้อของเก่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10 นายสมศักดิ์ จีนาพงศ์ รศ.ดร.ธเนศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขรุขระผิวในการกัดไม้พลาสติก
11 นายพีระพงษ์ ชูแก้ว รศ.สมชาย อิทธิพลของพันธุ์ยางที่ส่งผลต่ออัตราผลผลิตไม้ยางพาราแปรรูป กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พาราวู๊ด จำกัด
12 นายรวิศ คำหาญพล รศ.ดร.เสกสรร การพัฒนากลยุทธ์สำหรับตลาดศรีเมือง
13 นายภาณุมาศ ข่ายม่าน ผศ.ดร.กลางเดือน  การออกแบบระบบการจัดการความรู้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำภายในอาคาร กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี. แอนด์ อี. เซอร์วิส-บทคัดย่อ

MIM รุ่นที่ 8

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายณรงค์ฤทธิ์  นุ่มทอง ผศ.ดร.กลางเดือน การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงแบบทวีผล - บทคัดย่อ
2 นางสาวสุพิชฌาย์ นิลโมจน์ ผศ.ดร.องุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อความความแข็งแรงของแรงบีบมือ กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา
3 นายโชติอนันต์ ชาวเชียงยืน รศ.วนิดา การพัฒนาปรับปรุงการจัดการคลังอะไหล่ขนาดย่อม กรณีศึกษา โรงงานฝ่ายสนับสนุนงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและตรวจสอบ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
4 นายสุริยันต์ จอมธนชัย รศ.วนิดา การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 
5 นางสาวบัณฑิตา  ไชยมณี ผศ.ดร.องุ่น การออกแบบเชิงการยศาสตร์สำหรับอุปกรณ์ปอกลูกตาล
6 นางสาวสุจิตรา  สุวรรมาลา ผศ.ดร.องุ่น การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ กรณีศึกษา โรงงานซีเฮชวิศวกรรมแอนด์เซอร์วิส
7 นางสาวอุษา คะเณ รศ.ดร.เสกสรร การประยุกต์ใช้เทคนิคการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา กรณีศึกษา โรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
8 นางสาวณัชยา แซ่เจิ้น ผศ.ดร.กลางเดือน ปัจจัยที่มีผลต่ออาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานขับรถตู้โดยสารประจำทาง-บทคัดย่อ

MIM รุ่นที่ 9

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นางสาวอัญชลี อินทจันทร์ รศ.ดร.เสกสรร การสึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อในเขตพื้นที่         อ.สิงหนคร จ.สงขลา
2 นางสาวจุฑาทิพย์ วิญญูเจริญกุล ผศ.ดร.กลางเดือน การลดความเสี่ยงของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา-บทคัดย่อ
3 นายสิริชัย บัวมาก รศ.วนิดา การพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินค้า สำหรับโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด
4 นายพิทยุตม์ คงพ่วง ผศ.ดร.รัญชนา การประยุกต์ใช้เทคนิค DEA เพื่อการตัดสินใจเลือกหุ้นสามัญ กรณีศึกษา หุ้นสามัญกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
5 น.ส.ดาริน เปรมปรีชา ผศ.เจริญ  การลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุพลาสติก-บทคัดย่อ
6 นายมานพ นิลรัตน์ รศ.ดร.เสกสรร การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนจากฉนวนเสื่อมสภาพโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าสำหรับหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-บทคัดย่อ
7 นางอังคณา ปัตตพัฒน์ ผศ.ดร.กลางเดือน การเทียบเคียงสมรรถนะภายในด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโมเดิร์นเทรด กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในภาคใต้-บทคัดย่อ
 8  น.ส. วิวัน หมื่นสุวรรณ  รศ.ดร.เสกสรร  การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอู่ต่อเรือและซ่อมเรือขนาดเล็กในจังหวัดสตูล-บทคัดย่อ

 

 

MIM รุ่นที่ 10

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายอนุรักษ์  บุญมาก ผศ.ดร.นภิสพร การพัฒนายางปูพื้นโดยใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลงเป็นสารตัวเติม
2 นางสาวสัลมี บาราเฮง รศ.ดร.ธเนศ การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องอัดขึ้นรูปสบู่ กรณีศึกษาโรงงานผลิตสบู่-บทคัดย่อ
3 นายวรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล ผศ.ดร.องุ่น การเพิ่มอัตราผลิตภาพด้านวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารกุ้งเบอร์ 04S กรณีศึกษาโรงงานเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ
4 นายประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ ผศ.ดร.กลางเดือน การลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งหลอดคลองแงะ  - บทคัดย่อ
5 นายยุทธพล สกุลหลง ผศ.ดร.องุ่น การพยากรณ์ราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย-บทคัดย่อ
6 น.ส.คลอปิติ วัฒนา ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง กรณีศึกษา จรัญฟาร์ม-บทคัดย่อ
7 นายมูฮำมัด มาแกง ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า กฟภ.-บทคัดย่อ
 8  น.ส.เสาวรัตน์ เรืองรอง  ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย  การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึก-บทคัดย่อ
 9  นายชุมพร หนูหมื่น  ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา  การเพิ่มอัตราผลผลิตในกระบวนการผลิตหมึกอัดบล๊อก กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา-บทคัดย่อ