MIM รุ่นที่ 1

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายปรีชา แดงหลี รศ.ดร.ศุภโชค การปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ปลากะตัก กรณีศึกษาตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2 นายกษิดิศ แสงจันทร์   รศ.กำพล  การจัดการด้านพลังงานสำหรับชุมชนชนบท : กรณีศึกษา ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 นายทวนชัย กองพิธี ผศ.ดร.กลางเดือน การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการฝึกอบรม
4 นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ รศ.ดร.นิกร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยการวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับโรงงานผลิตท่อไฮดรอลิก
5 นางสาวธยา ภิรมย์ รศ.ดร.นิกร การประยุกต์ใช้แบบจำลองเหตุการณ์ (Simulation)ในการวางแผนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
6 นางสาวคุลยา ศรีโยม รศ.ดร.สัณห์ชัย  การศึกษาการทำปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากของเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
7 นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ ผศ.ดร.กลางเดือน การจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา
8 นายธนา ผ่องใส  ผศ.ดร.ประภาส  เปรียบเทียบ สมบัติเชิงกล ทางเคมี และทางโลหะวิทยาของการพ่นพอกผิวงานด้วย WC-(Tungsten Carbide) บนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกรรมวิธีการพ่นพอกด้วยความร้อนชนิด HVOF Thermal Spray และกรรมวิธีการพ่นพอกด้วยความร้อนชนิด Wire Arc Thermal Spray
9 นางสาวพวงเล็ก เอี่ยมชำนาญ ผศ.ดร.องุ่น การศึกษากระบวนการลอยตะกอนเพื่อการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษาบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
10 นางสาววันทนีย์ สุขวนิช รศ.ดร.ธเนศ การใช้ Sludge Cake Decantor เป็นสารตัวเดิมในผลิตภัณฑ์ยาง
11 นายจตุพร ศุภสาร ผศ.ดร.องุ่น การเพิ่มผลผลิตสำหรับกระบวนการผลิตบานประตู
12 นายอาชีพ เลื่องตระกูล ผศ.ดร.นภิสพร การลดของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิล
13 นางสาวทิพยวัลย์ ศรีสุข รศ.สมชาย การศึกษาปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขในการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในภาคใต้ของประเทศไทย
14 นายบุญมา อรมุต รศ.ดร.เสกสรร การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานผลิตยางรีเคลมจากถุงมือเสีย
15 นางสาวอรสา บัวปลอด ผศ.ดร.นภิสพร  การปรับปรุงกระบวนการรับซื้อน้ำยางสด กรณีศึกษา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 นายครรชิต จึงมหาคุณ ผศ.ดร.กลางเดือน การจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองในโรงงานแยกอากาศ-บทคัดย่อ
17 นายสำราญ ขวัญยืน ผศ.ดร.องุ่น สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสงขลา
18 นางสาววิภาวี ศรีทาสร้อย รศ.ดร.เสกสรร การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากปลาหมึกในจังหวัดสงขลา
19 นางสาวผกาพันธ์ แก้วชูชื่น รศ.ดร.เสกสรร การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจร้านเสริมสวยแนวใหม่ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
20 นายสุนทร จันทร์ประทุม ผศ.ดร.กลางเดือน การลดเวลาในการหยุดเครื่องจักร (SLITTER)สำหรับโรงงานผลิตกระป๋อง-บทคัดย่อ
21 นายศักดิ์ชาย เพชรหนองชุม ผศ.ดร.กลางเดือน การสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอาหารสัตว์
22 นายจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล ผศ.ดร.รัญชนา การศึกษาความเป็นไปได้ของสถานบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในอำเภอหาดใหญ่
23 นางสาวโชษิตา คุณากรนิยมรัตน รศ.ดร.นิกร การจัดการสินค้าคงคลังอาหารสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
24 นายอัจฉริยะ นพรัตน์ ผศ.ดร.กลางเดือน การศึกษารูปแบบการบริหารโครงการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์-บทคัดย่อ
25 นางสาวธีราพร รติวัฒน์ รศ.ดร.สุกฤทธิรา  การคำนวณต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอน
26 นายสมหมาย ศรีสุข ผศ.ดร.องุ่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
27 นางสาวประภารัตน์ ชัยจิระกุล ผศ.ดร.รัญชนา การศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนโครงการรีสอร์ท หาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา
28 นายเศก จิตจริงใจ รศ.ดร.ธเนศ การปรับปรุงกระบวนการบำบัดของเสียสำหรับอุตสาหกรรมถุงมือยาง

MIM รุ่นที่ 2

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายวีรชัย มัฏฐารักษ์ รศ.ดร.เสกสรร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยเทคนิคเดลฟาย:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 นายนพดล หวังเบ็ญหมัด รศ.ดร.ธเนศ สำรวจและปรับปรุงระบบโทรศัพท์มือถือว่าด้วยการเรียกเข้า การเรียกออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3 นางสาวจุฑามาศ พรมมนตรี รศ.ดร.นิกร การลดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
4 นางสาวจารุวรรณี เรืองคง รศ.ดร.สัณห์ชัย  การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
5 นางสาวจุฑามาศ คุ้มบ้าน รศ.วนิดา การออกแบบและสร้าง Program ของข้อมูลลูกค้าแผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชและกุมารเวชในโรงพยาบาล
6 นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล ผศ.ดร.องุ่น ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเชิงการจัดการในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยวิธีการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิต่ำ: กรณีศึกษา แหล่งน้ำพุร้อนรัตนโกสัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
7 นายโสภณ พานิช ผศ.ดร.รัญชนา การจัดการข้อมูลความเสี่ยงงานบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
8 นายพิสิฏฐ์ สุขศรีวรรณ รศ.วนิดา การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนถ่ายปลาป่นภายในโรงงานปลาป่น
9 นางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร  รศ.ดร.เสกสรร การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำ
10 นายอธิปัตย์ มะลิสุวรรณ ผศ.ดร.กลางเดือน ผลที่ได้รับจาการทำ ISO ของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11 นายนพดล ชื่นชาติ ผศ.คำรณ การวิเคราะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ (กรณีตัวอย่าง:โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา)
12 นายวิมล จันนินวงศ์ รศ.ดร.นิกร การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว์
13 นางสาวเบญจวรรณ นภาพงศ์ รศ.ดร.นิกร การลดต้นทุนของการจัดการสินค้าคงคลังใน อุตสาหกรรมอาหารกุ้ง
14 นายเชิงชาย ทองชู รศ.สมชาย การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจผลิตน้ำส้มพร้อมดื่ม ในจังหวัดตรัง
15 นายธีระศักดิ์ เมืองสง ผศ.ดร.รัญชนา การออกแบบโปรแกรมสำหรับการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
16 นายสนธยา ประทุมสุวรรณ รศ.วนิดา ปรับปรุงการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำหรับติดตามการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ
17 นางสาวซอรา แซะอาหลี ผศ.ดร.รัญชนา การออกแบบโปรแกรมช่วยในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือและเทคนิคทางการจัดการความรู้
18 นางสาวบุษยา อินธุเดช ผศ.ยอดดวง  การศึกษาระบบแถวคอยของผู้รับบริการ: กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ สาขาปัตตานี
19 นายคมสัน พฆันกุล รศ.ดร.สัณห์ชัย  การออกแบบซอฟท์แวร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
20 นายมโน บุญสุข รศ.ดร.สัณห์ชัย  การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 15 ตันทะลายต่อวัน และโรงงานผลิตไบโอดีเซล 3000 ลิตรต่อวัน
21 นายจารภัทร สวนแก้ว ผศ.ดร.รัญชนา การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
22 นายมานิตย์ รัตนพันธ์ รศ.สมชาย การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในโรงงานผลิตอาหารกุ้ง
23 นายอภินันท์ ทองด้วง ผศ.คำรณ การศึกษาและสำรวจสภาวะการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา
24 นายชนชาญ บุญญานุวัตร์ ผศ.ดร.รัญชนา การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลดเวลา ในการตรวจซ่อมวงจรแก้ไขวงจร Last Mile กรณีศึกษา สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้

MIM รุ่นที่ 3

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายสมชาย  บุญราศรี ผศ.ดร.กลางเดือน การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพงานโดยใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการกับกระบวนการผลิตขวดพลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าเครื่องดื่มอัดแก๊ส
2 นางสาวเสริมสวย  เผาะช่วย ผศ.ดร.กลางเดือน การปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดเรียงถุงมือยาง อะคริไนไตรล์ -บิวทาไดอีน
3 นายสุรศักดิ์  ขุนทอง รศ.สมชาย เพิ่มผลผลิตในกิจการผลิตขนมตุ้บตั้บ
4 นางสาวนันทิวา  จันทโร รศ.สมชาย การศึกษาเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอาหารกุ้ง
5 นายพงษ์พีระ  วนิชาชีวะ ผศ.ดร.รัญชนา การออกแบบการจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต:กรณีศึกษาร้านอินเตอร์เน็ต
6 นายวุฒิไกร  ศรีสุข รศ.ดร.ธเนศ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องห่อไม้ฝา
7 นายประมวล  เทศนา ผศ.ดร.กลางเดือน การสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบบริหารภาครัฐ
8 นายชาตรี  หอมเขียว รศ.ดร.ธเนศ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD:)กรณีศึกษา โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์-บทคัดย่อ
9 นายสพชัย  ทองขุนดำ ผศ.ดร.รัญชนา การเพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา ส่วนงานซ่อมบำรุงภาคใต้ตอนล่างบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่นจำกัด(มหาชน)
10 นายภาคภูมิ  หอมเกตุ ผศ.คำรณ การศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
11 นายชูศักดิ์  ณ ภิบาล รศ.ดร.เสกสรร การเปรียบเทียบการลงทุนการตั้งสถานีบริการก๊าซ NGV และสถานีบริการก๊าซ LPG ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
12 นายสิทธิโชค  สิทธิโชติพงศ์ รศ.สมชาย การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก กรณีศึกษาในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
13 นายเฉลิมพล  ศุภรทวี ผศ.ดร.กลางเดือน การลดปริมาณไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-บทคัดย่อ
14 นายระนอง  คงเจริญถิ่น ผศ.คำรณ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากพฤติกรรมของพนักงานบนแท่นผลิตน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
15 นายตรีภพ  พินันโสตติกุล รศ.ดร.สัณห์ชัย  การศึกษารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ขนาดเล็ก : กรณีศึกษาของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอนรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

MIM รุ่นที่ 4

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายประดิษฐ์  เขียวเทพ ผศ.ดร.นภิสพร การลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในสายจำหน่าย 33 kV โดยการปรับรูปแบบการจ่ายไฟ :กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2
2 นายสมมาตร  เจะและ รศ.สมชาย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
3 นายภาคภูมิ  ยอดปรีดา ผศ.ดร.องุ่น การทำระบบในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( กรณีศึกษา น้ำตาลสดสนามชัย )
4 นายวัฒนา  ภู่ดอก รศ.สมชาย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวงจรและลดค่าใช้จ่าย-บทคัดย่อ
5 นายวุฒิชัย  สอนจันทร์ ผศ.ดร.กลางเดือน การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ SAP ในกลุ่มบริษัทคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค เซฟสกิน ประเทศ
6 นายการุณ  อัมโร รศ.วนิดา การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา : บริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน (ประเทศไทย)
7 นางสิริวรรณ  อินทโร รศ.ดร.เสกสรร การเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบไลน์
8 นายอัครพันธุ์  รุจิระประวัติ รศ.สมชาย การกำหนดแนวทางปฎิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่างในเขตจังหวัดสงขลา-บทคัดย่อ
9 นายปกรณ์รัฐ  ศักดา ผศ.ดร.กลางเดือน การสำรวจปัญหาการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) ในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง 
10 นางสาวจุฬาลักษณ์  จุลมณีโชติ รศ.วนิดา การปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลของระบบบริหารจัดการสต๊อค กรณีศึกษา บริษัท Caligali-Pttep Operating Company Sdn Bhd-บทคัดย่อ
11 นายณัฏฐพจน์ โรจนรักษ์ รศ.ดร.ธเนศ การศึกษาความเป็นไปได้ในการส้างโรงงานประกอบแลทดสอบลวดสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก สำหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในจังหวัดสงขลา
12 นายภารตะ  เพ็ชศรี ผศ.ดร.องุ่น การวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณเพื่อการประเมินจุดบกพร่องของเครือข่าย
13 นายพงศกร  รัตนพาหุ ผศ.คำรณ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการนำพลังงานทดแทนที่เหลือใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
14 นายชนินทร์  แก้วนิล ผศ.ดร.รัญชนา การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของระบบคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ:กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
15 นายวีระพงศ์  แหล้ตอง ผศ.ดร.กลางเดือน การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)
16 นางสาวกนกวรรณ  มาไข่ ผศ.ดร.รัญชนา การศึกษาแนวปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ-บทคัดย่อ
17 นายเฉลิมชัย  หน่อสกุล รศ.สมชาย การวัดสมรรถนะการจัดการผลิตสำหรับโรงงานยางแท่ง

MIM รุ่นที่ 5

  ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อ
1 นายสุกิต  แซ่ว่อง ผศ.ดร.กลางเดือน การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดการถ่ายอาหารในกระบวนการผลิตอาหารกุ้ง-บทคัดย่อ
2 นายสนธยา  ทวีรัตน์ ผศ.ดร.รัญชนา การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตประเก็นสำเร็จ
3 เรือเอกประสงค์  บรรยงค์ ผศ.ดร.กลางเดือน การลดความสูญเสียการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากการหยุดทำงานของมัลติเฟสปั้ม
4 นายเกรียงศักดิ์  ชูแสง ผศ.ดร.รัญชนา การประยุกต์ใช้ ซิกซ์ ซิมาในการลดปัญหาจำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่องในโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
5 นางสาววรรณวิมล  พราหมณ์ชู ผศ.คำรณ การศึกษาและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้เช่าหอพักในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6 นายวชิระ เพ็ชรราม ผศ.ดร.กลางเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่ง อ่าวไทย-บทคัดย่อ
7 นายพิเชษฐ นิลพันธ์ รศ.สมชาย การลดพลังงานไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์แบบระเหยในระบบทำความเย็น กรณีศึกษา โรงงานอาหารแช่แข็ง จังหวัดสงขลา-บทคัดย่อ
8 นายสุริยะ มาศจิตต์ ผศ.ดร.รัญชนา การจัดการและพัฒนาระบบงานตรวจการจ้างรายการสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9 นายพชร ไตรดิลก ผศ.ดร.องุ่น การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาต่อการเรียนการสอน กรณีศึกษา : สถานศึกษาในเขตอำเภอหาดใหญ่
10 นางสาววิสาขา จิระพันธ์ ผศ.คำรณ การศึกษาและวิเคราะห์ ขวัญและกำลังใจของพนักงานบริการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งกรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการทางด้านปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันในจังหวัดสงขลา
11 นางสาวอรวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผศ.ดร.กลางเดือน การออกแบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล กรณีศึกษาองค์กรให้บริการทางด้านวิศวกรรม-บทคัดย่อ
12 นายอรุนันต์ หีมชูด  ผศ.ดร.กลางเดือน การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในภาคใต้ โดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ-บทคัดย่อ
13 นายสิทธิชัย  ยกถาวร ผศ.ดร.กลางเดือน การออกแบบรูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกของแผนก หอ คอ จมูก ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยใช้เทคนิค การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ
14 นายเปี่ยมพล  สฤกพฤกษ์ รศ.ดร.เสกสรร การศึกษาระบบบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์การตัดสินใจรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารสัตว์ (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำระโนด-บทคัดย่อ
15 นายพงษ์ธร  จิตต์การุณย์ รศ.สมชาย การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแท่ง
16 นางสาวจิรนุช  ศรีสมบัติ ผศ.ดร.กลางเดือน ผลที่ได้รับจาการทำ ISO ของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-บทคัดย่อ
17 นางสาวศรีสุดา  เกลี้ยงคำหมอ ผศ.ดร.กลางเดือน การสำรวจทัศนคติของพนักงานต่อการจัดการความปลอดภัยในโรงงานผลิตไม้ บร์อดความหนาแน่นปานกลาง-บทคัดย่อ
18 นายณัฏฐพจน์ โรจนรักษ์ รศ.ดร.ธเนศ การศึกษาความเป็นไปได้ในการส้างโรงงานประกอบแลทดสอบลวดสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก สำหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในจังหวัดสงขลา