รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 

กำหนดการสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ดังตารางด้านล่าง 

  

MIM Time table ประจำภาคการศึกษาที่่ 1/2565                 (ปรับปรุงเมื่อ 26/7/2565)