หลักสูตรขอสำรวจความคิดเห็น ประเด็นดังต่อไปนี้

   1. แบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรMIM ประจำปีการศึกษา 2559

   2. แบบสำรวจความคิดเห็น สำหรับช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร (สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง)

   3. แบบการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนและการบริหารหลักสูตร (สำหรับ นศ.ที่สอบประมวลความรอบรู้)

 

****  ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น   ****

ทางหลักสูตรจะนำผลการสำรวจเพื่อทำการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป