เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปี 2564 (ใช้สำหรับ นักศึกษา รุ่น M17-M20)

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผน ก 1

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ

2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

แผน ก 2

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ

2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อย่างน้อย 1 รายการ

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

แผน ข

1)   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ

2)   สำหรับรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ อย่างน้อย 1 รายการ ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

      - ได้ยื่นบทความต้นฉบับ (manuscript) เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ

      - มีหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ

      - มีเอกสารยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ

      - กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ปี 2555 (ใช้สำหรับ นักศึกษา รุ่น M5-M12)

ก.  สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข.  นักศึกษาแผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)

ค.  เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้      

     นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้อง

     -  เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

     -  ยื่นเสนอบทความต้นฉบับ (Manuscript) ต่อวารสารทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เช่น Web of Science, SCOPUS, หรือ Ei Compendex หรือ ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

     นักศึกษาแผน ข ต้อง

     -  เสนอผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ต่อที่ประชุมการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือ

     - มีหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ง. ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

รายชื่อฐานข้อมูลวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
- ฐานข้อมูลวารสารสำหรับเผยแพร่
- Journal Database for Publication English