การเรียนการสอน

คำร้องขอเลื่อนสอบ คลิ๊กที่นี่ (ใช้สำหรับการขอเลื่อนสอบ ซึ่งมีความจำเป็นและเหตุสุดวิสัย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา คล๊กที่นี่

คำร้องขอลาพักการศึกษา คลิ๊กที่นี่

คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา คลิ๊กที่นี่

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ คลิ๊กที่นี่

คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

คำร้องขอเทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชา คลิ๊กที่นี่

คำร้องทั่วไป (ใช้สำหรับขออนุญาตลาเรียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

บส.8 แบบรายงานความก้าวหน้า คลิ๊กที่นี่

 

การสอบประมวลความรอบรู้

แบบฟอร์ม บส.6 (คำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้) 

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ (หลังสอบประมวลฯ (ปากเปล่า)