ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565             
                 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา วัน-เวลา เรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค หมายเหตุ
228-501 Applied Statistics and Data Analytics สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล บังคับ

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-17.00 น.

MIM ดร.สุริยา จิรสถิตสิน

 -

21 ส.ค. 65

(09.00-12.00 น.)

 
228-502 Manufacturing Systems and Networking ระบบการผลิตและข่ายงาน บังคับ

วันเสาร์

เวลา 09.00-17.00 น.

MIM

 ดร.ชุกรี แดสา

-

20 ส.ค. 65

(09.00-12.00 น.)

 
228-503 Safety, Health and Environment Management การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บังคับ

วันเสาร์

เวลา 09.00-17.00 น.

MIM

ผศ.ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์

อ.ประภาพร  แสงกาญจนวนิช

ผศ.ดร.วัสสา คงนคร

ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์

 

24 ก.ย. 65

(09.00-12.00 น.)

 

22 ต.ค. 65

(09.00-12.00 น.)

 
228-505

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บังคับ

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-17.00 น. 

MIM รศ.วนิดา รัตนมณี

25 ก.ย. 65

(09.00-12.00 น.)

23 ก.ย. 65

(09.00-12.00 น.)

 
228-522 RESEARCH METHODOLOGY ระเบียบวิธีวิจัย บังคับเลือก/ เลือก

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-17.00 น.

MIM ดร.กุลภัทร์ ทองแก้ว  

25 ก.ย. 65

(09.00-12.00 น.)

 

23 ก.ย. 65

(09.00-12.00 น.)