ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559             
                 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา วัน-เวลา เรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค หมายเหตุ
228-513** ระบบการผลิตและการบริหารการผลิต บังคับ

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-16.00 น.

S103 รศ.สมชาย ชูโฉม

11 มี.ค. 60

(09.00-12.00 น.)

20 พ.ค. 60

(09.00-12.00 น.)

M12
228-514 การเงินธุรกิจ บังคับ

วันเสาร์

เวลา 09.00-12.00 น.

S103

ผศ.สุพัตรา โมกขกุล,  

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์,

อ.พรทิพย์ จิระธำรง,   

อ.พเนิน อินทะระ

12 มี.ค. 60

(09.00-12.00 น.)

21 พ.ค. 60

(09.00-12.00 น.)

M12
228-521 ระเบียบวิธีวิจัย เลือก

วันเสาร์

เวลา 13.00-16.00 น.

S103 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา     M12
228-663**

หัวข้อพิเศษในการจัดการอุตสาหกรรม 3

(การจัดการการตลาด)

เลือก

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-16.00 น. 

S103 รศ.ศศิวิมล สุขบท

11 มี.ค. 60

(13.00-16.00 น.)

20 พ.ค. 60

(13.00-16.00 น.)

M12
228-613* สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม บังคับ

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-11.00 น.      

(เรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์)

S104 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา     M11
 

หมายเหตุ  

* จำนวน 1 หน่วยกิต และไม่นับหน่วยกิต

** วิชา 228-513 และ วิชา 228-663 สลับเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ โดยเริ่มจากวิชา 228-663

       

ดาวน์โหลดตารางเรียน 2/2559  

 

 

 

 ตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา วัน-เวลา เรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค หมายเหตุ
228-512** สถิตประยุกต์สำหรับการตัดสินใจ บังคับ

อา. 09.00-16.00 น.

(เรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์)

S103 ผศ.สงวน ตั้งโพธิธรรม

8 ต.ค. 59

(09.00 -12.00 น.)

17 ธ.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

 MIM 12
                 
228-553* การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เลือก

ส. 09.00 - 16.00 น.

(เรียนเสาร์เว้นเสาร์)

S103 รศ.วนิดา รัตนมณี

9 ต.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

18 ธ.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

 MIM 11, MIM 12
                 
 228-611  การจัดการสิ่งแวดล้อม  บังคับ  อา. 09.00-12.00 น.  S104 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 

 15 ต.ค. 59

(13.00-16.00 น.)

 24 ธ.ค. 59

(13.00-16.00 น.)

 MIM11
                 
228-612 การบัญชีเพื่อการจัดการ บังคับ อา. 13.00 - 16.00 น. S104 รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์

8 ต.ค. 59

(13.00-16.00 น.)

17 ธ.ค. 59

(13.00-16.00 น.)

 MIM 11
                 
228-511** การจัดการโครงการ บังคับ

อา 09.00 - 16.00 น.

(เรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์)

S103 รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล

15 ต.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

24 ธ.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

MIM 12
                 
228-555*   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เลือก

 อา 09.00-16.00 น.

(เรียนเสาร์เว้นเสาร์)

 S103  รศ.อำพร วิรยโกศล

 16 ต.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

 25 ธ.ค. 59

(09.00-12.00 น.)

  MIM 11, MIM 12
               

 

หมายเหตุ  *    รายวิชา  228-555 และ 228-553 สลับเรียนเสาร์เว้นเสาร์ โดยเริ่มเรียนจากรายวิชา 228-555

                                                 **   รายวิชา 228-511 และ 228-512 สลับเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ โดยเริ่มเรียนจากรายวิชา 228-511