1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาบรรยายไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. นักศึกษาจะไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนสอบจากตารางสอบเดิมที่กำหนดไว้โดยหลักสูตรฯ เมื่อไม่มีเหตุผลที่สุดวิสัยอย่างเด่นชัด 

3. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน หยิ่งในศักดิ์ศรีของตน และปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา

4. ในกรณีที่นักศึกษากระทำการใดที่เป็น การทุจริตเกี่ยวกับการเรียนและการสอบ จะถูกพิจารณาโทษตามข้อตกลงในรายวิชาและระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์  และทางหลักสูตรฯจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบโดยทันที