MIM รุ่นที่ 11 (รหัส 58) 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายวุฒิพงศ์  จันทร์ศรีนวล บธ.บ(การตลาด) ม.อ.
2 นายธวัชชัย  สุวรรณประสม

อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3 นายสุทธิพงศ์  สุวรรณเดชากุล วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) ม.เทคโนโลยีมหานคร
4 นางสาวอิสราภรณ์  ธรรมวาโร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.มหิดล
5 นางสาวสุมาลี  เขียดนิล วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
6 นายวิวัฒน์  เรืองดิษฐ์ วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต) ม.อ.
7 นางสาวชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี วศ.บ.(ปิโตรเลียมและวัสดุพอลิเมอร์) ม.ศิลปากร
8 นางสาวณัฐสิมา เวชมงคล วศ.บ.(วิศวกรรมชีวการแพทย์) ม.อ.
9 นายอนันต์ สันติอมรทัต วท.บ.(ฟิสิกส์) ม.อ.
10 นางสาวสีระรัตน์ จันทร์ใย วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต) ม.อ.
11 นางสาวธันย์ชนก ช่วนสงค์ บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.อ.
12 นายสุพร  ราชแป้น วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏราชนครินทร์
13 นายชนาธิป  ครรชิต วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง) ม.ธรรมศาสตร์
14 นายศุภวัฒน์  เริงเรียง วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15 นายไตรเบศร์ บุนนาค

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

(เทคโนโลยีอุตสาหการ)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

MIM รุ่นที่ 12 (รหัส 59)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายมารุต มูเก็ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ม.เกษมบัณฑิต
2 นายไชยยันต์ พันธรักษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 นางสาวบีบีอิลฮาม เจ๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
4 นายอนุสรณ์ หมัดเละ วท.บ. (วิทยาศาสตร์อาหาร) ม.อ.
5 นางสาวกนกพร วงศ์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.
6 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สาลี วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
7 นางสาวสิรัมพร ทองแดง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 นายศุภวัฒน์ เริงเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9 นายสุทธิศักดิ์ แก้วทอง วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10 นายนันทชัย ทองเกียรติ ค.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้
11 นางสาวฤทัยพรรณ หนูประกอบ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
12 นายเอกพจน์ สุวรรณชาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เอเชียอาคเนย์
13 นางสาวพรรณทิวา รัตนโกสม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
14 นายรุสลี เจะอุบง วศ.บ. (Drilling Operations) University Teknologi PETRONAS
15 นางสาวศิรินทิพค์ ฤทธิรงค์ วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) ม.อ.
16 นางสาวจุฑารัตน์ มะยะเฉียว บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ)  ม.อ. (สุราษฎร์ธานี)
17 นางสาวขวัญชนก เกิดทิพย์ วท.บ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ม.อ.
18 นายณัฐพล ขำตรี วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19 นายณัฐวุฒิ แสงกาศนีย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ม.อ.
20 นายชูเกียรติ กล้าศักดา วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

MIM รุ่นที่ 13 (รหัส 60)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายเจตภพ แซ่โง้ว วศ.บ. (วิสวกรรมเครื่องกล) ม.อ.
2 นายโอฬาร แก้ววิชิต บธ.บ. (การจัดการ ภาษาอังกฤษ) ม.อ.
3 นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ม.ทักษิณ
4 นายรุ่งโรจน์ จันทราช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
5 นางสาวอังสุมาลี ชลธารสฤษฎ์ บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.หาดใหญ่
6 นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.หาดใหญ่
7 นายธนวัฒน์ สัจกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  ม.อ.
8 นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) ม.อ.
9 นายเสริมศักดิ์ แสงวิมาน อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.เทคโนโลยีมหานคร

 

MIM รุ่นที่ 14 (รหัส 61)

ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายประกอบ ทองร่วมแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

MIM รุ่นที่ 15 (รหัส 62)

ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นางสาวนริศรา จิรชยา ยิ่งประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 นางสาวอมรรัตน์ บุญแทน วทบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 นางสาววรรณภา ศรีสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 นางสาวอติกานต์ จุลนันโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 นางสาวทิพวรรณ์ ดำแก้ว วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา จันทร์นาม วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 นายอัสรี เจ๊ะอุเซ็ง วิศวกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8 นายสิริชัย อริยะโชติมงคล วิทยาสาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
9 นายนิอัรฟาน แวปิ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 นางสาวรุ่งทิพ เพชรเส้ง วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 นางสาวทัสมณฑน์ คงสงค์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 นายพงศ์กฤษฎ์ กล่องคุ้ม Science(Maritime) Merchant Marine Training Center
13 นายสถิรภัทร ศรีสุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14 นายสันติ วงษ์สูง วศบ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
15 นางนวินดา บุญราช สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 นายสุทธิ สุทธิโมกข์ สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
17 นางสาวอรปรียา เล่งวงค์ วศ.บ.วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 นายสิปป์ธวัฒน์ มณีวรรณ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 นางสาวณัฏฐินี แสงใส วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 นายกร สุริยพันธุ์ การจัดการ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่

 

 

สนใจสมัครทาง internet ได้ที่ www.grad.psu.ac.th/admission/