MIM รุ่นที่ 1

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายปรีชา แดงหลี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.หาดใหญ่
2 นายกษิดิศ แสงจันทร์  อส.บ.(ไฟฟ้า) ม.เซนต์จอห์น
3 นายทวนชัย กองพิธี บธ.บ.(การจัดการ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล ภาคใต้
4 นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งทอ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
5 นางสาวธยา ภิรมย์ วศ.บ.(เทคโนโลยีเสื้อผ้า) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
6 นางสาวคุลยา ศรีโยม วศ.บ.(สิ่งแวดล้อม) ม.อ.
7 นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ม.ราชภัฏสงขลา
8 นายธนา ผ่องใส วศ.บ.(อุตสาหการ) ม.อ.
9 นางสาวพวงเล็ก เอี่ยมชำนาญ วท.บ.(ชีววิทยา) ม.ทักษิณ
10 นางสาววันทนีย์ สุขวนิช วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.อ.
11 นายจตุพร ศุภสาร วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.อ.
12 นายอาชีพ เลื่องตระกูล อก.บ ม.เอเชียอาคเนย์
13 นางสาวทิพยวัลย์ ศรีสุข วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.แม่ฟ้าหลวง
14 นายบุญมา อรมุต คบ.(ศิลปศึกษา) ส.ราชภัฏสงขลา
15 นางสาวอรสา บัวปลอด วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.อ.
16 นายครรชิต จึงมหาคุณ วท.บ.(ทั่วไป) ม.อ.
17 นายสำราญ ขวัญยืน วศ.บ.(โยธา) ส.เทคโนโลยีราชมงคล 
18 นางสาววิภาวี ศรีทาสร้อย วท.บ.(สถิติ) ม.อ.
19 นางสาวผกาพันธ์ แก้วชูชื่น วท.บ.(พอลิเมอร์) ม.อ.
20 นายสุนทร จันทร์ประทุม (บธ.บ.)เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
21 นายศักดิ์ชาย เพชรหนองชุม วศ.บ.(อุตสาหการ) ม.เกษตรศาสตร์
22 นายจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล วศ.บ.(เคมี) ม.อ.
23 นางสาวโชษิตา คุณากรนิยมรัตน วศ.บ.(อุตสาหการ) ม.เกษตรศาสตร์
24 นายอัจฉริยะ นพรัตน์ วศ.บ.(ไฟฟ้า) ส.เทคโนโลยีราชมงคล ภาคใต้
25 นางสาวธีราพร รติวัฒน์ วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.อ.
26 นายสมหมาย ศรีสุข วศ.บ.(วิศวกรรมการสื่อสาร) ม.เทคโนโลยีมหานคร
27 นางสาวประภารัตน์ ชัยจิระกุล ศศ.บ.(ภาษาจีน) ม.อ.
28 นายเศก จิตจริงใจ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
29 นายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ วท.บ.(ทั่วไป) ม.อ.
30 นางสาวอุษา คะเณ บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
31 นางสาวนฤมล บัวงาม วท.บ.(ทั่วไป) ม.อ.
32 นางสาววาณีรัตน์ มังคคลาทัศน์ วท.บ.(ทั่วไป) ม.อ.
33 นายสมหวัง สังข์ดี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีมหานคร
34 นายธีรพันธ์ อินทะมะโน วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
35 นายวรพล เกียรติยิ่งอำพร วท.บ.(เคมี) ม.อ.
36 นางสาวภัทรวิจิตรา หมื่นแจ้ง วท.บ.(ทั่วไป) ม.อ.
37 นางสาวสุทธิดา จันทรพล วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ) ม.อ.

 

MIM รุ่นที่ 2

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายวีรชัย มัฏฐารักษ์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
2 นายนพดล หวังเบ็ญหมัด วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.สยาม
3 นางสาวจุฑามาศ พรมมนตรี วท.บ.(เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์) ม.อ.
4 นางสาวจารุวรรณี เรืองคง อส.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
5 นางสาวจุฑามาศ คุ้มบ้าน วท.บ.(การจัดการเทคโนโลยีเกษตร) ม.อ.
6 นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ม.ธรรมศาสตร์
7 นายโสภณ พานิช วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
8 นายพิสิฏฐ์ สุขศรีวรรณ วศ.บ.(วิศวกรรมเหมืองแร่) ม.อ.
9 นางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร  วท.บ.(วาริชศาสตร์) ม.อ.
10 นายอธิปัตย์ มะลิสุวรรณ วท.บ.(อุตสาหการเกษตร) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 นายนพดล ชื่นชาติ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12 นายวิมล จันนินวงศ์ คอ.บ.(วิศกรรมอุตสาหการ) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
13 นางสาวเบญจวรรณ นภาพงศ์ วท.บ.(วิศวกรรมเคมี) ม.อ.
14 นายเชิงชาย ทองชู อส.บ.(อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) ม.เอเชียอาคเนย์
15 นายธีระศักดิ์ เมืองสง วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนายเรืออากาศ
16 นายสนธยา ประทุมสุวรรณ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.อ.
17 นางสาวซอรา แซะอาหลี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
18 นางสาวบุษยา อินธุเดช วท.บ.(สถิติ) ม.อ.
19 นายคมสัน พฆันกุล วท.บ.(อุตสาหการเกษตร) ม.อ.
20 นายมโน บุญสุข วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ม.อ.
21 นายจารภัทร สวนแก้ว วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22 นายมานิตย์ รัตนพันธ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
23 นายอภินันท์ ทองด้วง วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ม.อ.
24 นายชนชาญ บุญญานุวัตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) ม.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25 นายพิชนันท์ เรืองแสงวัฒนา วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ม.อ.
26 นายศักรภพม์ คงบัน วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีมหานคร
27 นายภัทรพงษ์ ตันติวรระพงษ์ วท.บ.(เคมี-ฟิสิกส์) ม.อ.
28 นายชานนท์ กาญจนกุล วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
29 นายสิทธิพร สิทธิธิม วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
30 นายพชร ไตรดิลก วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
31 นายเกริกฤทธิ์ จิตเลขา วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ส.เทคโนโลโลยีราชมงคล
32 นางสาวสุดารัตน์ รักแก้ว วท.บ.(คณิตศาสตร์) ม.อ.
33 นายธรัส ส่งวิสุทธิ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 นางสาวเมธิศา ช้างแก้ว วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ) ม.อ.
35 นายบูชา พิพิธภัณพ์ วศ.บ. ม.อ.
36 นายรวิศ คำหาญพล วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เกษมบัณฑิต
37 นายประทีป อมแก้ว วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
38 นายไชยวัฒน์ มณีสุข อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
39 นายจรูญ แสงสงวน  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
40 นายภานุมาศ ข่ายม่าน คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
41 นายสุทธิศักดิ์ พงษ์อักษร อส.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม)
ม.ราชภัฏสงขลา
42 นางสาวรัตนา ขาวกริบ วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.อ.
43 นายอัมฤทธิ์ พันธุ์พิพัฒน์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
44 นายอัษฏางค์ ดลโสภณ  วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีมหานคร

MIM รุ่นที่ 3

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายสมชาย  บุญราศรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ม.ราชภัฏสงขลา
2 นางสาวเสริมสวย  เผาะช่วย วท.บ.(พอลิเมอร์) ม.อ.
3 นายสุรศักดิ์  ขุนทอง วท.บ.(ชีววิทยา) ม.ทักษิณ
4 นางสาวนันทิวา  จันทโร วท.บ.(ชีววิทยา) ม.ทักษิณ
5 นายพงษ์พีระ  วนิชาชีวะ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
6 นายวุฒิไกร  ศรีสุข วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่
7 นายประมวล  เทศนา วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.สยาม
8 นายชาตรี  หอมเขียว อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) ส.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
9 นายสพชัย  ทองขุนดำ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
10 นายภาคภูมิ  หอมเกตุ รป.ม.(การจัดการ) ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11 นายชูศักดิ์  ณ ภิบาล อส.บ.(อิเล็ค-โทรคมนาคม) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
12 นายสิทธิโชค  สิทธิโชติพงศ์ วท.บ.(เคมี) ส.ราชภัฏสวนดุสิต
13 นายเฉลิมพล  ศุภรทวี คอบ.(อิเล็กโทรนิกส์โทรคมนาคม) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
14 นายระนอง  คงเจริญถิ่น บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
15 นายตรีภพ  พินันโสตติกุล วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ม.อ.
16 นายสมหมาย สุขไสว วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.อ.
17 นายอนุภาพ  ผลอ่อน ค.บ.(ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศูนย์กลางราชมงคล
18 นายพันธวัฒน์  ภักดี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
19 นางสาวพรศรี  สุกแดง วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ม.อ.
20 นายพิพัฒน์  ถาวรพัฒนพงศ์ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
21 นางสาวจันทิมา เกิดสมนึก วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.อ.
22 นางสาวธฤษณี  จรัสจรุงเกียรติ วท.บ.(ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์)
ส.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
23 นายชัยยุทธ  อ่อนอินทร์ วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
24 นางสาวอุษา   คะเณ วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
25 นายไพโรจน์ 
ธาราเกษมสัมพันธ์
ค.บ.(อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล)
ส.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
26 นายสุรเดช  นิลจันทร์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ม.อ.
27 นายอะมะ  คาเร็ง วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28 นายพีรพัฒน์  บัวแดงดี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.อ.
29 นางสาวจุฬาพร  โอทอง วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) ม.วลัยลักษณ์
30 นายจรัส  เครือทอง วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
31 นายธีรภัทร  เขมะธรรัตน์ วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
32 นางสาวนวพร  ศรีราม วท.บ.(เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์) ม.อ.
33 นายอาหมัด ชอบงาม วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.อ.
34 นายสุรศักดิ์ ศรีหิรัญเดช วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ม.อ.
35 นายปิยลักษณ์ ทองลอย วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหาร) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
36 นายสมชาย  ชูแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
37 นายมูฮำหมัด  เบ็ญโส๊ะ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
38 นายณัฐวุฒิ  พรหมสังคหะ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏสงขลา
39 นายจรัญ  ห้องสุวรรณ วศ.บ.(วิศวกรรมศาตร์) ม.อ.

MIM รุ่นที่ 4

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายประดิษฐ์  เขียวเทพ วศบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.
2 นายสมมาตร  เจะและ วศบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีมหานคร
3 นายภาคภูมิ  ยอดปรีดา วศบ.(วิศวกรรมเคมี) ม.อ.
4 นายวัฒนา  ภู่ดอก บธ.บ.(การจัดการ) ส.ราชภัฎสงขลา
5 นายวุฒิชัย  สอนจันทร์ วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ม.อ.
6 นายการุณ  อัมโร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสงขลา 
7 นางสิริวรรณ  อินทโร วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เกษตรศาสตร์
8 นายอัครพันธุ์  รุจิระประวัติ วท.บ.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)อุตสาหกรรม ม.อ.
9 นายปกรณ์รัฐ  ศักดา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล 
10 นางสาวจุฬาลักษณ์  จุลมณีโชติ วท.บ.(พัฒนาการเกษตร) ม.อ.
11 นายณัฏฐพจน์ โรจนรักษ์ Bachelor(Industrial Technology) ม.ราชภัฏสงขลา
12 นายภารตะ  เพ็ชศรี วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 นายพงศกร  รัตนพาหุ วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 นายชนินทร์  แก้วนิล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.
15 นายวีระพงศ์  แหล้ตอง วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.
16 นางสาวกนกวรรณ  มาไข่ วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ม.อ.
17 นายเฉลิมชัย  หน่อสกุล วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อ.
18 นายมิตร  เจ๊ะยอ วศบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.
19 นายอับดุลฮากีม  อาเซ็งมาแบ วศบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เกษมบัณฑิต
20 นางปรวรรณ  ไพยศาล วศบ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เกษตรศาสตร์
21 นายสดุดี  ชูสวัสดิ์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ส.เทคโนโลยีราชมงคล 
22 นายยุทธนา  เภรีพล วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.อ.
23 นางสาวนลินี  แสงสว่าง วท.บ.(เทคโนโลยียาง) ม.อ.
24 นางสาวนสิตตา  ไทยถาพร วท.บ.(ปฐพีศาสตร์) ม.อ.
25 นายพลฤทธิ์  แซ่อู้ การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
26 นายนพดล  ดาเด๊ะ วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.อ.
27 นายปกรณ์  ช่วยเจริญ วศ.บ.(วิศวกรรมพลาสติก) ส.เทคโนโลยีราชมงคล 
28 นายสุรินทร์  สุขสำราญ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
29 นางสาวนิศิดา  อุตมารัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.นเรศวร
30 นางสาวแสงจันทร์  ปาลานุพันธ์ วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) ม.ราชภัฎยะลา
31 นายอัสลาน  บินอาแวกาแฉะ เทคโนโลยีการเชื่อม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32 นายอรรถสิทธิ์  สุคนธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.อ.
33 นายสมชาย  จุลรัตน์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.อ.
34 นายอิสมาแอ  ขาเร็มดาเบะ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ม.อ.
35 นายสมพร  เพชรสงคราม การจัดการอุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36 นายธาดา  ญานวรัตน์ อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
37 นางสาวเกษสุดา  บุญส่ง วท.บ.(สถิติ) ม.อ.
38 นายมูฮัมมัดรอซดี  มูดอ เทคโนโลยีเครื่องกล ส.ราชภัฏพระนคร
39 นางสาวปิยดา  สังข์ขาว วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
40 นางสาวปิยะนุช  เจนพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.อ.
41 นางสาวภัณฑิรา  ถาวรทวีวงษ์ การจัดการ ม.อ.
42 นายทวีศักดิ์  หวังดุลยกิติ การจัดการอุตสาหกรรม ม.ธุรกิจบันฑิตย์
43 นายพิภพ  รุยันต์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ส.ราชภัฏสวนสุนันทา
44 นายสุรดิษ  นวลละมุล วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.
45 นายอนันต์  มากนุ่น วศ.บ.(เครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
46 นายภคณัฐ  ทองชุม บริหารธุรกิจ บัณฑิต ม.อ.

MIM รุ่นที่ 5

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน
1 นายสุกิต  แซ่ว่อง วิศวกรรมเครื่องกล ม.พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 นายสนธยา  ทวีรัตน์ คณิตศาสตร์ ม.อ.
3 เรือเอกประสงค์  บรรยงค์ วิศวกรรมทั่วไป ส.วิชาการทหารเรือชั้นสูง
4 นายเกรียงศักดิ์  ชูแสง อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
5 นางสาววรรณวิมล  พราหมณ์ชู เทคโนโลยีอาหาร ม.วลัยลักษณ์
6 นายวชิระ เพ็ชรราม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.ทักษิณ
7 นายพิเชษฐ นิลพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษมบัณฑิต
8 นายสุริยะ มาศจิตต์ วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีมหานคร
9 นายพชร ไตรดิลก วิทยาศาสตร์บัญฑิต          ม.ราชภัฎสงขลา
10 นางสาววิสาขา จิระพันธ์ ธุรกิจต่างประเทศ ม.เกษตรศาสตร์
11 นางสาวอรวรรณ  สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ ม.อ.
12 นายอรุนันต์ หีมชูด  วิศวกรรมโยธา          ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13 นายสิทธิชัย  ยกถาวร (การจัดการอุตสาหกรรม) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14 นายเปี่ยมพล  สฤกพฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(อุตสาหการ) ม.อ.
15 นายพงษ์ธร  จิตต์การุณย์ วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล ม.อ.
16 นางสาวจิรนุช  ศรีสมบัติ อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
17 นางสาวศรีสุดา  เกลี้ยงคำหมอ วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18 นายณัฏฐพจน์ โรจนรักษ์ Bachelor(Industrial Technology) Rajabhat Institiute, Pranakorn campus
19 นายจรัญ  สังฆกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20 นางสาวศิริกัลยา  ศุนาลัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรศาสตร์
21 นายเกริกฤทธิ์  จิตเลขา วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 นายณภัทร โฆษิตพันธวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ ส.เทคโนโลยีราชมงคล 
23 นางสาววนิดา ทองนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอการอาหาร ม.ราชภัฎสวนดุสิต
24 นายศุภอรรถ นุ่มพิบูรณ์มาน การจัดการอุตสาหกรรม ม.อ.
25 นางสาวสุกัญญา สาหีม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
26 นายสุพจน์ แซ่ลิ้ม วิศวกรรมไฟฟ้า ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
27 นายรีซาฮูดดีน หะยียูโซะ วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เกษมบัณฑิต
28 นายสุทธิศักดิ์ แก้วทอง วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
29 นายสิทธิพงษ์ ขันทอง เครื่องกล ม.มหานคร
30 นางสาวปณิตา บัวทอง การจัดการศัตรูพืช ม.เกษตรศาสตร์
31 นางสาวเยาวลักษณ์ ลิ้มโยธิน การบัญชี ม.ราชภัฎสงขลา
32 นางสาวอรพินธ์  สังข์เพชร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) ม.อ.
33 นายพงษ์ตะวัน  มะโซะ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.อ.