การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564

 (สิงหาคม 2563-กรกฏาคม 2564)

 

ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา ชื่อผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. นายประกอบ ทองร่วมแก้ว การลดต้นทุนด้านอาหารในการเลี้ยงสุกรขุน "กรณีศึกษาโรงเลี้ยงสุกรขุนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง  สมใจฟาร์ม
2. นางสาวสุมาลี เขียดนิล

 

การบริหารอะไหล่พัสดุคงหลังของหน่วยงานซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก
 บ. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3. นายอรรถพล อรุณรัตน์

 

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ำดื่ม
 บ.เปอริเอ้ วิทเทล(ประเทศไทย)จำกัด
4. นางสาวณัฐธิดา อัมโร การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยเทคนิคการควบคุมและติดตามแบบอัตโนมัติ บ.โกลบอลกรีน โฮลดิ้ง จำกัด
5. นายขจรศักดิ์ กองลุน การปรับลดระยะเวลาการหยุดทำงานชุดรางพับเครื่องพิมพ์ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก  บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด สาขาสงขลา

 

 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559

 (สิงหาคม 2559-กรกฏาคม 2560)

 

ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา ชื่อผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. น.ส. ดาริน เปรมปรีชา การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการบรรจุน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุถ้วยพลาสติก  บ. สงขลาแคนนิ่ง จก. (มหาชน)
2. นางอังคณา ปัตตพัฒน์

การเทียบเคียงสมรรถนะภายในด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโมเดิร์นเทรด

กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในภาคใต้

 บ. หาดทิพย์ จก. (มหาชน) 
3. น.ส.คลอปิติ วัฒนา

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

กรณีศึกษาฟาร์มในจังหวัดสงขลา 

 จรัญฟาร์ม
4. นายมูฮำมัด มาแกง การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. น.ส. เสาวรัตน์ เรืองรอง การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึก  โรงสีเรืองรองการค้า 2
6. นายชุมพร หนูหมื่น

 การเพิ่มอัตราผลผลิตด้านแรงงานในกระบวนการผลิตหมึกอัดบล๊อค

กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

 คิงฟิชเชอร์ โฮลดื้งส์ จก. (สาขาสงขลา)
 7. นายยุทธพล สกุลหลง  ข  การพยากรณ์ราคาส่งออกยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ของประเทศไทย  บ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จก. (มหาชน)
8. น.ส. สัลมี บาราเฮง การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตสบู่  บ. เอสทีเอส คอนซูนเมอร์โปรดักส์ จก.
9. นายธวัชชัย สุวรรณประสม

การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับมอเตอร์

กรณีศึกษา บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

 บ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จก.
10. นายวุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล

การลดระยะเวลานำการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่กล่องลูกฟูกแบบ RSC

กรณีศึกษา โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

 บจก. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (โรงงานสงขลา)
11. นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับสนุนสนุนการปฎิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5
12. น.ส. ชวันลักษณ์ สุวรรณรัศมี

การศึกษาการจัดเส้นทางสำหรับการให้บริการลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิศวกรรมภาคใต้ของประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท พีเอสเอส คอร์เปอร์เรชั่น 

 เดอะเปอร์เฟคท์ชีลแอนด์เซอร์วิสเซส จก.

 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558

 (สิงหาคม 2558-กรกฏาคม 2559)

ชื่อ-สกุล

แผนการศึกษา

ชื่อผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม

หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. นางสุชาปรี เฝื่อคง

การลดเปอร์เซ็นต์การเกิด DDR ในกระบวนการสินค้า กรณีศึกษา: คลังสินค้าบงกช บริษัท ปตท.สผ.

คลังสินค้าบงกช บริษัท ปตท.สผ.

2. นายภาณุมาศ ข่ายม่าน

การออกบแบบระบบการจัดการความรู้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำภายในอาคาร

กรณีศึกษา:ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ อี

กรณีศึกษา:ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ อี

3. นายพัฒนิศ มานีวัน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในอำเภอหาดใหญ่

บริษัท ทีเอ็ม คอม อัลฟ่า จำกัด

4. น.ส.กนกวรรณ ชูโชติ

การลดรอบเวลาต่อชุดของกระบวนการผลิตกาว  ยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ชนิด 10

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

5. นายภาณุวัฒน์ สาระพร

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6. นายมนตรี พรหมศิลา

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

กรณีศึกษา: บริษัทโสภณพาราวู๊ด จำกัด

บริษัทโสภณพาราวู๊ด จำกัด

7. นายวรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล

การเพิ่มอัตราผลิตภาพด้านวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารกุ้งเบอร์04S

กรณีศึกษา:โรงงานเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ

โรงงานเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ

8. นายอนุรักษ์ บุญมาก

การพัฒนายางปูพื้นโดยใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบเป็นสารตัวเติม

ศูนย์วิจัยยางสงขลา

9. นายประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ

การลดอัตราหยุดของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด กรณีศึกษา:โรงงานน้ำแข็งหลอดคลองแงะ

โรงงานน้ำแข็งหลอดคลองแงะ

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557  
 (สิงหาคม 2557-กรกฏาคม 2558)    
       
ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา ชื่อผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม
1. นายสถาพร ทองคำ การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิตกุ้งไม่มีหัวแซ่แข็งในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2. นายมนกวี เตชะพันธุ์ การปรับปรุงการเชื่อมซ่อมบำรุงกูบรถไฟโบกี้ชั้นสาม กรณีศึกษาสถานีรถไฟหาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. นายศุภฤกษ์ นิลรัตน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการจัดการฐานข้อมูล สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยาง บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
4. น.ส.สุพิชฌาย์ นิลโมจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงของแรงบีบมือ กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา สงัดแอร์แอนด์เซอร์วิส
5. นายพิทยุตม์ คงพ่วง การประยุกต์ใช้เทคนิค DEA เพื่อการตัดสินใจเลือกหุ้นสามัญและอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                            กรณีศึกษา หุ้นสามัญกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์วัตถาภรณ์ จำกัด
6. นายสิริชัย บัวมาก การพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินค้า สำหรับโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท บี เจ พรีคาสท์ จำกัด บริษัท บี.เจ พรีคาสท์ จำกัด
7. น.ส.อัญชลี อินทจันทร์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
8. น.ส.วิวัน หมื่นสุวรรณ การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอู่ต่อเรือและซ่อมเรือขนาดเล็กในจังหวัดสตูล พื้นที่ศึกษาโครงการ ต.เจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556  
 (สิงหาคม 2556-กรกฏาคม 2557)    
       
ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา ชื่อผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรืออุตสาหกรรม
1. น.ส.เปรมวดี จิตเที่ยง ก2 การใช้การวิจัยเชิงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทรับซื้อของเก่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ฟ้าใส เนเธอรัล
2. นายนนทพน โรจนพิทยากุล การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบอากาศอัด บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด
3. น.ส. ณ ภัทร โอชฎิน การออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ สำหรับบริษัทผลิตน้ำยางข้น กรณีศึกษา บริษัท บ่อทองเนเชแรลรับเบอร์เทรด จำกัด  บริษัท บ่อทองเนเชแรลรับเบอร์เทรด จำกัด 
4. นายพิเชษฐ นิลพันธ์ การลดพลังงานไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์แบบระเหยในระบบทำความเย็น บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด