ผลงานนักศึกษา การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2554

(สิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

1. ชนดา นาคศรี, สมชาย ชูโฉม และ สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์, “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยยึดจับงานเชื่อม”,  การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9, 27-28 พฤษภาคม 2564

 

ผลงานนักศึกษา การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2558

(สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559)

1. มานพ นิลรัตน์, เสกสรร สุธรรมานนท์, และจันทกานต์ ทวีกุล, “การลดการใช้พลังงานโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, 7-9 กรกฎาคม 2559

 

ผลงานนักศึกษา การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2557

(สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558)

1. สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, และรัญชนา สินธวาลัย, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการผลิต สำหรับโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยสวนจันทร์",

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557, กรุงเทพมหานคร, 14-15 ตุลาคม 2557 

 

ผลงานนักศึกษา การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2556

(สิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2557)

1. เปรมวดี จิตเที่ยง, วนิดา รัตนมณี, "การใช้การวิจัยเชิงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทรับซื้อของเก่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา",

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) "เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน, พระนครศรีอยุธยา, 23-25 กรกฎาคม 2557