ผลงานนักศึกษา ในการตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีการศึกษา 2564 

(สิงหาคม 2563-กรกฏาคม 2564)

-

 

ผลงานนักศึกษา ในการตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559  

(สิงหาคม 2559-กรกฏาคม 2560)

  1. มานพ นิลรัตน์ เสกสรร สุธรรมานนท์ และจันทกานต์ ทวีกุล, “การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนจากฉนวนเสื่อมสภาพโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าสำหรับหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน”, วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560.

 

ผลงานนักศึกษา ในการตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558  

(สิงหาคม 2558-กรกฏาคม 2559)

  1. วชิระ เพ็ชรราม  และ กลางเดือนโพชนา,  "ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่ง อ่าวไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2559.
  2. กลางเดือน โพชนาและ ประกฤษณ์ จองปัญญาเลิศ, “การลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด กรณีศึกษา โรงงานน้ำแข็งหลอดคลองแงะ”, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. 
  3. ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มทอง และกลางเดือน โพชนา, “การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผล”, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
  4. จุฑาทิพย์ วิญญูเจริญกุล   และ  กลางเดือน โพชนา "การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยวิธี ROSA", วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 45  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558.
  5. สุริยันต์ จอมธนชัย วนิดา รัตนมรณี และ รัญชนา สินธวาลัย "การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ สำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงานแปรรูปไม้ยางพารา กรณีศึกษา", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559

ผลงานนักศึกษา ในตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีการศึกษา 2557  

(สิงหาคม 2557-กรกฎาคม 2558)

  1. รัตนา กูเล็ม, กลางเดือน โพชนา, และ องุ่น สังขพงศ์, "ความสอดคล้องของขนาดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2557.   
  2. ธเนศ รัตนวิไล และ วุฒิไกร ศรีสุข , “การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมในกระบวนการห่อไม้ฝา”, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ,มกราคม-เมษายน 2558.
 
ผลงานนักศึกษา ในตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีการศึกษา 2556
(สิงหาคม 2556-กรกฏาคม 2557)
  1. ณัชยา แซ่เจิ้นกลางเดือน โพชนาและ องุ่น สังขพงศ์, "ความชุกและปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานขับรถตู้โดยสารประจำทาง: กรณีศึกษา สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา", วารสารวิจัยมข., ปีที่ 19, ฉบับ 1, หน้าที่ 107-118,  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557. 
 
ผลงานนักศึกษา ในตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีการศึกษา 2555
(สิงหาคม 2555-กรกฏาคม 2556)
  1. Chatree Homkhiew, Thanate Ratanawilai, and Klangduen Pochana, "Application of a quality function deployment technique to design and develop furniture products," Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 34, no. 6, pp. 663-668, November-December 2012.