หลักสูตร ปี 2548 เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 48 ถึง รหัส 51 (รุ่นM1-M4)