หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 52 ถึง รหัส 54 (รุ่นM5-รุ่นM7)

ดาวน์โหลดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

ดาวน์โหลดแผนการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)