หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 55 ถึงรหัส 59 (รุ่นM8-รุ่นM12)

แผนการเรียน ของหลักสูตร ปี 2555

ดาวน์โหลดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ดาวน์โหลดแผนการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)