หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 1. ได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

 2. ส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กย. 2559 เพื่อการตรวจสอบกับกรรมการ (คาดว่าจะได้รับคืนปลายเดือน กันยายน 2559) (ร่างหลักสูตร ปี 2560 นำส่ง บัณฑิตเพื่อพิจารณาเบื้องต้น)

3. ส่งเข้าที่ประชุม กก. บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (เพื่อนำเสนอพิจารณาในที่ประชุม กก.บว.)

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

4. ได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 16(2/2560) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

5. ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 387(7/2560) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้