กับสิ่งที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

จิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล (MIM) รุ่น 1

ป.ตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเคมี ม.อ.    ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม  (MIM) รุ่น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.

เมื่อปี 2548 ผมตัดสินใจเลือกเรียน MIM วันนี้ผ่านมา 10 ปีเเล้ว  ผมคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นถูกต้อง เพราะหลักสูตรนี้ทำให้ผมวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบและบริหารงานได้เป็นอย่างดีครับ

ตำแหน่งปัจจุบัน : Procurement manager บริษัท สตางค์วิศวกรรม จำกัด/ผู้บริหารโครงการบ้าน Privillage ในเครือ บริษัท ปันสุขพัฒนา จำกัด

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.ชาตรี หอมเขียว (MIM) รุ่น 3

ป.ตรี : วศ.บ. เทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม   (MIM) รุ่น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.

MIM ทำให้ผมเกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีตรรกะ มากขึ้น ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะและหลักการวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และที่สำคัญเรียนจบ MIM สามารถเรียนต่อปริญญาเอกได้”

 ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรือเอกประสงค์ บรรยงค์ (MIM) รุ่น 5

ป.ตรี : Royal Thai Naval Academy Bachelor of Science in Electrical Engineering  ป.โท : วศ.ม.  การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) รุ่น 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 "การเรียนใน MIM ทำให้มีทักษะในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพได้สูงสุด"

ตำแหน่งปัจจุบัน : Drill Site Manager (DSM)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

พงษ์ธร  จิตต์การุณย์ (MIM) รุ่น 5

 ป.ตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.อ.  ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) รุ่น 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

 "ทุกเนื้อหาวิชาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และมีความสำคัญในชีวิตการทำงานมาก และช่วยให้ผมมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ"

 ตำแหน่งปัจจุบัน : Associate Technologist  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

จิรนุช ศรีสมบัติ (MIM) รุ่น 5

ป.ตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.  ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) รุ่น 5

"การเรียนที่ MIM ทำให้มีความสามารถในการวางแผน และ ดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์งานวิจัยมาสู่ภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับการทำงานและการบริหารงานข้าม"

ตำแหน่งปัจจุบัน : Training &Development Center Manager, Siam Sempermed Corporation Ltd. (Sri Trang Group)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิตติมา วงศ์อิสรภาพ (MIM) รุ่น 6

ป.ตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ   ม.อ. ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม  (MIM) รุ่น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.

 MIM ทำให้ดิฉันสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริง

ตำแหน่งปัจจุบัน : Project Engineer ,  Best performance engineering company limited

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ณ ภัทร โอชฏิน (MIM) รุ่น 7

ป.ตรี : วท.บ.  (เทคโนโลยียาง) ม.อ. ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม (MIM) รุ่น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

"สำหรับตัวเอง การได้ตัดสินใจ  เข้าศึกษาต่อที่ MIM ทำให้มีส่วนช่วยในการทำงานได้มาก   ทั้งองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต และเทคนิคการบริหารงาน อีกทั้งยังได้เครือข่ายจากอาจารย์และเพื่อนร่วมคณะ"

ตำแหน่งปัจจุบัน : Manufacturing Manager, Top Glove Technology (Thailand) Company Limited

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปกครอง รักษ์ทอง (MIM) รุ่น 7

ป.ตรี : วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ป.โท : วศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม   (MIM) รุ่น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.

MIM เป็นหลักสูตรที่สามารถรวบรวมสายน้ำแห่งความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายของผู้เรียน เชื่อมต่อเข้าเป็นแม่น้ำสายเดียวที่เต็มไปด้วยพลังในการขับเคลื่อนตามเจตนารมย์

 ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จุฑามาศ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------