ภาคการศึกษา ปรับพื้นฐาน

   - ค่าเล่าเรียนปรับพื้นฐาน 12,000 บาท

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาปกติ (นศ. ปีที่ 1- 2)

- ค่าเล่าเรียนภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาปกติ (นศ. ปีที่ 3 ขึ้นไป) 

- ค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่ลงสารนิพนธ์ 1-2 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

- ค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่ลงสารนิพนธ์ 3 หน่วยกิตขึ้นไป  ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

---------------------------------------------------------------------------------

การลาพักการศึกษา (นศ.ในปีที่ 1-2)

- ค่าลาพักการศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ และนักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 

ในอัตราภาคการศึกษาละ 3,450 บาท 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

--------------------------------------------------------------------------------

การรักษาสภาพ  (นศ. ปีที่ 3 ขึ้นไป) 

- ค่ารักษาสภาพ กรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาแล้ว (ไม่มีรายวิชาหรือจำนวนหน่วยกิต) แต่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ รอสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน หรือรอตีพิมพ์ผลงาน ในอัตราภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

update (2/2/2565)