แผน ก 1

            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ

            - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

                        1) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

                        2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

                        3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม/เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

            แผน ก 2

            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ

            - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

                        1) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

                        2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี

            แผน ข

            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และ

            - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่

                        1) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

                        2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี

            หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563