• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทาง
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
   ครุศาสตรบัณฑิต
   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  หรือ 
  สาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีความสนใจที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรม
 • นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร