ปีการศึกษา 2559

การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA (กันยายน 2560)

ไฟล์ 1) รายงานการประเมินตนเอง 2) รายงานผลการประเมินจากผู้ประเมิน

 

ปีการศึกษา 2558

  การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA 2558 (กันยายน 2559)    

 ไฟล์ 1) รายงานการประเมินตนเอง   2) รายงานผลการประเมินจากผู้ประเมิน

การติดตามประเมินผลการปรับปรุง

       ครั้งที่ 1 ที่ประชุมภาควิชา IE  (16/3/60)

           ไฟล์ 1) แผนการปรับปรุง  2) แผนการประกันคุณภาพ