กรอกข้อมูล

อาจารย์ประจำ 

อาจารย์ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสุตรที่เปิดสอน

อาจารย์ประจำ จำนวน 13 คน (link อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์
 4. รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม
 5. รองศาสตราจารย์ วนิดา รัตนมณี
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์
 8. ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน ตั้งโพธิธรรม
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตร พิศสุวรรณ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

  กลางเดือน โพชนา

  นภิสพร มีมงคล

  ธเนศ รัตนวิไล

  รัญชนา สินธวาลัย

  วนิดา รัตนมณี

  สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์

  สมชาย ชูโฉม

  องุ่น สังขพงศ์

  วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

   

   

อาจารย์และวิทยากรพิเศษ

1. Dr.Nordin Yunus Faculty of Technology management , University Utara Malaysia
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.ดร.วัสสา คงนคร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.อาจารย์ประภาพร แสงกาญจนวนิช อาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชค วิริยโกศล อดีต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. รองศาสตราจารย์ อำพร วิริยโกศล อดีต อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา โมกขกุล อาจารย์สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์ อาจารย์สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.อาจารย์พรทิพย์ จิระธำรง อาจารย์สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.อาจารย์พเนิน อินทะระ อาจารย์สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.อาจารย์ชลทิชา จำรัสพร วิทยากรฝึกอบรมการประมวลผลด้วย statistical software จากบริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์
 4. รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม
 5. รองศาสตราจารย์ วนิดา รัตนมณี
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์
 8. ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว

- อาจารย์ภายนอก

 1. รองศาสตราจารย์กำพล ประทีปชัยกูร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  เมืองจันทร์บุรี อาจารย์ภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ ทวีกุล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

คู่มือผู้สอน

- ดาวน์โหลด คู่มือผู้สอน คลิ๊ก (update 20/6/59)