ผศ.พิเชฐ ตระการชัยศิริ

ที่ปรึกษา

 

รศ.สมชาย ชูโฉม

ที่ปรึกษา

 

ดร.สุริยา จิรสถิตสิน

ประธานกรรมการ

 

รศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์

กรรมการ

 

นายนันทชัย ทองเกียรติ

กรรมการ

 

ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวพรลภัส จันทร์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ