เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ดังคำปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ และนำความรู้ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณค่าผลผลิต
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
  5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
  6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ
  7. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ปฎิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถดังนี้

PLO1: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

PLO2: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

PLO3: บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

PLO4: ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำหรือสมาชิกได้

PLO5: สื่อสารทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น