เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

2. มีวิสัยทัศน์ในการจัดการอุตสาหกรรม

3. มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์งานวิจัยมาสู่ภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

4. มีความสามารถในการคิด / วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพอย่างทันสมัย และเหมาะสม

5. มีคุณธรรม จริยธรรม