หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ใช้แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ให้พร้อมสำหรับการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) พัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยั่งยืน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม และด้านธุรกิจและการลงทุน เพื่อการพัฒนางานอุตสาหกรรม ธุรกิจและสังคม และยึดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”เป็นแนวทางในการดำเนินการ