ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ มีความสามารถทางการวิเคราะห์/วิจัยเชิงประยุกต์ 

และมีจริยธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทุกระดับ