หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ โดยได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 

นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานแล้วทั้งในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ และประกอบอาชีพส่วนตัว

ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ปัญหาที่พบในองค์กร ซึ่งแต่ละส่วนเหล่านี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละ

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาส่วนใหญ่จะนำเอาปัญหาที่ทำงาน

มาเป็นโจทย์ในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาที่ได้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้