การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
The Development of Mobile Application for Electrical Technicians of Provincial Waterworks Authority 5

สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล (M11)

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา

บทคัดย่อ
ในการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 พบว่าการคานวณเพื่อการออกแบบระบบไฟฟ้ามีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหนังสือคู่มือพกติดตัวเพื่อใช้ศึกษารายละเอียดสูตรการคานวณสาหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า รวมถึงการใช้อ้างอิงขนาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน ช่างไฟฟ้าต้องอาศัยทักษะในการคานวณและทักษะการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและลดเวลาในการออกแบบระบบไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาไปใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แอปพลิเคชันสาหรับช่างไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้ง่ายกับการทางานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาค สามารถคานวณขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 200 กิโลวัตต์ มีเมนูการทางาน 6 เมนูหลัก ประกอบด้วย การคานวณโหลดรวมการคานวณตัวเก็บประจุไฟฟ้า การคานวณกระแสหม้อแปลง การคานวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า การหาขนาดสายไฟฟ้าสาหรับมอเตอร์ และเมนูสุดท้ายเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่รวบรวมคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการคานวณบนแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้ แอปพลิเคชันได้ถูกนาไปใช้งานจริงในการออกแบบระบบไฟฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จากการทดสอบแอปพลิเคชันสาหรับช่างไฟฟ้า พบว่าช่วยลดเวลาในการคานวณการออกแบบระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 84.39 และมีระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่กลุ่มประชากรจานวน 35 คนในองค์กร ให้คะแนนความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ที่ร้อยละ 96.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ABSTRACT
Normally, the working procedure to design the electric system of an electrician team who is responsible for Provincial Waterworks Authority Regional Office 5 is complicated and time-consuming. The electricians need to take a manual book during their outside service to read calculation formula and cable standard size reference. The job requires them to have calculation knowledge and mathematics function calculator of electrical system. This research aims to create mobile android application to address the above problem i.e. to reduce lead-times and increase convenience. This mobile application was designed for an electrician team to calculate with maximum motor size of 200 kilowatt with ease. There are six menus of electrical system design calculations which are 1) Total Load, 2) Capacitor, 3) Transformer, 4) Motor Size and 5) Cable Size, and 6) the content of the operation manual of the application and calculation theories supporting this mobile application.
This application has been used by electrician teams. It was found to reduce lead time by 84.39 percent. According to the survey with 35 users, the satisfaction level is 96.56 percent, which is considered very good level.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
loader