- กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา MIM12 

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา MIM12 ที่ บ้านชคะมาศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นักศึกษา MIM12 (วิชาปรับพื้นฐาน)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM12 ที่เรียนปรับพื้นฐานในวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการผลิต ที่ บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  http://www.manafish.com/ ที่ 3/2 หมู่ 7 ถ. เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  20 คน

- กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ นักศึกษา MIM10 – MIM11

เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา MIM10 – MIM11 ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ ที่   PUB, Singapore's National Water Agency  https://www.pub.gov.sg/ เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติแก่ นักศึกษา MIM 10 – MIM 11 โดยใช้โอกาสการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเป็นการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ และศึกษาตัวแบบการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม 38 คน

- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นักศึกษา MIM10 – MIM11

 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมดูงานในประเทศสำหรับนักศึกษา MIM10-MIM11 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาเพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตของโรงงาน บริษัท บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด http://www.ttm-jda.com/frontpage  181 หมู่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ : +66 (0) 7430 2700 แฟกซ์: +66 (0) 7430 2707 โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ เข้าดูงาน 17 คน 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
loader